City Hall Hours: (310) 830-7600, 7 a.m. - 6 p.m., Mon. - Thu.
Page Banner
Home :: Electorate :: City Clerk :: Election Information :: General Municipal Election March 3, 2015
-A   +A

General Municipal Election March 3, 2015

 
March 3, 2015 City of Carson General Municipal Election
Semi -Official Voting Results Spreadsheet
(As of 12 p.m. on 3/16/2015, 2nd Count)
Notice of Precinct Board Members
List of Precinct Board Members
 
Notice of Nominees for Public Office
 
Sample Ballot Group 1, City of Carson  [ Available in English, Spanish and Tagalog ]
Sample Ballot Group 2, City of Carson, Los Angeles Community College District, and Los Angeles Unified School District [ Available in English, Spanish and Tagalog ]
 
Vote by Mail Ballot Processing and Canvassing
Vote by Mail Form - English
Vote by Mail Form - English/Spanish
Vote by Mail Form - English/Tagalog
 
Notice of Ballot Measure A
Notice to Voters of Date after Which No Arguments For or Against a City Measure May be Submitted to the Elections Official
Precinct Map
Precinct Map Order Form
 
Notice of Polling Places - English
Notice of Polling Places / Notificación de Los Lugares de Votación - Spanish/Español
Notice of Polling Places / Paunawa ng mga Lugar ng Botohan - Tagalog/Filipino
 
Notice of Polling Places and Precinct Board Members - English

Notice of Polling Places and Precinct Board Members /
Notificación de Los Lugares de Votación y Funcionarios Electorales - Spanish/Español


Notice of Polling Places and Precinct Board Members /
Paunawa ng mga Lugar ng Botohan at mga Miyembro ng Lupon ng Presinto - Tagalog/Filipino

 
NOTICE OF ELECTION

English

NOTICE OF ELECTION
NOTICE IS HEREBY GIVEN that a General Municipal Election will be held in the City of Carson on Tuesday, March 3, 2015, for the following Officers:
 
For Two (2) Members of the City Council

( Full term of four years )

For City Clerk ( Full term of four years )
For City Treasurer
 

( Full term of four years )

 

The nomination period for these offices begins on Monday, November 10, 2014, at 7:00 A.M., and closes on Monday, December 8, 2014, at 6:00 P.M.

If no one or only one person is nominated for an elective office, appointment to the elective office may be made as prescribed by § 10229, Elections Code of the State of California.

The polls will be open between the hours of 7:00 a.m. and 8:00 p.m.

 

 

Donesia L. Gause, CMC
City Clerk

Dated:   October 27, 2014

 

 

Spanish/Español

NOTIFICACIÓN DE LA ELECCIÓN
 

POR LA PRESENTE SE DA AVISO de que se habrá de llevar a cabo una Elección Municipal General en la Ciudad de Carson el martes, 3 de marzo, de 2015, para los siguientes Funcionarios:
 
Para dos (2) Miembros
del Concejo Municipal


(Período complete de cuatro años)
 

Para un Secreatario Municipal
(Período completo de cuatro años)
 
Para un Tesorero Municipal
(Período completo de cuatro años)
 
 

El periodo de nominación para estas oficinas comienza el martes, 10 de noviembre, 2014, 7:00 A.M., y cierra el lunes, 8 de deciembre, 2014 a las 6:00 p.m.

Si no se nomina a nadie o solamente a una persona para un cargo electivo, se puede realizar el nombramiento al cargo elegido según lo prescrito por la § 10229 del Código Electoral del Estado de California.

Los centros electorales estarán abiertos entre las 7:00 a.m. y 8:00 p.m.

 

 

 

Donesia L. Gause, CMC
Secretaria Municipal

Fechada:   27 de Octubre de 2014

 

 

Tagalog/Filipino

PAUNAWA NG HALALAN
 

ANG PAUNAWA AY IBINIBIGAY SA PAMAMAGITAN NITO na ang isang Pangkalahatang Halalang Munisipal ay gaganapin sa Lunsod ng Carson sa Martes, Marso 3, 2015, para sa mga sumusunod na Opisyal:  
Para sa dalawa (2) Miyembro ng Konseho ng Lunsod

(Buong panahon ng panunungkulan na apat na taon)
 

Para sa isang Klerk ng LunsodAlkalde 

(Buong panahon ng panunungkulan na apat na taon)

Para sa isang Ingat-yaman ng Lunsod

(Buong panahon ng panunungkulan na apat na taon)

Ang panahon ng pangmungkahi para sa mga katungkulang ito ay magsisimula sa Martes, Nobyembre 10, 2014, 7:00 umaga, at magsasara sa Lunes, Disyembre 8, 2014, sa 6:00 ng gabi.

Kung wala o iisang tao lamang ang iminungkahi para sa isang inihahalal na katungkulan, ang paghirang sa inihahalal na katungkulan ay maaaring gawin gaya ng nakasaad sa § 10229, Kodigo sa mga Halalan ng Estado ng California.

Ang mga lugar ng botohan ay mananatiling bukas mula ika-7 ng umaga hanggang ika-8 ng gabi. 

 

 

Donesia L. Gause, CMC
Klerk ng Lunsod

Pinetsahan:  October 27, 2014